amount

amount
I
[ə΄maunt] n քանակ, քանակություն. considerable/vast/large/small amount նշա նակա լից/ հսկայական/մեծ/փոքր քանակություն. in small amounts փոքր քանակությամբ. any amount of money շատ փող, փողի մեծ քանակություն. any amount of food բավական շատ ուտելիք. any amount of trouble լրիվ անհանգստություն. (հանրագու մար, ընդհանուր գումար) What is the amount of debt? Որքա՞ն է պարտքի ընդհանուր գումա րը
II
[ə΄maunt] v ինչ-որ քանակու թյուն կազմել, հավասար լինել His debt amounts to 100.000 drams Նրա պարտքը 100.000 դրամի է հասնում. How much does it amount to? Որքա՞ն է դա կազմում. The bill amounted to 20 dol Հաշիվը քսան դոլլար կազմեց. It amounts to the same thing Ընդհանուր առմամբ նույնն է (գալիս). It amounts to a refusal Դա հավասար է մերժ ման. What he said didn’t amount too much Նրա ասա ծը շատ բան չարժե, քիչ նշանա կություն ունի

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • amount — I (quantity) noun aggregate, bulk, count, extent, magnitude, mass, measure, measurement, net quantity, number, numeration, strength, substance, sum, summa, total, whole associated concepts: amount of evidence, amount of loss foreign phrases:… …   Law dictionary

 • amount — amount, number Amount is normally used with uncountable nouns (i.e. nouns which have no plural) to mean ‘quantity’ (e.g. a reasonable amount of forgiveness, glue, resistance, straw, etc.), and number with plural nouns (e.g. a certain number of… …   Modern English usage

 • Amount — A*mount , n. 1. The sum total of two or more sums or quantities; the aggregate; the whole quantity; a totality; as, the amount of 7 and 9 is 16; the amount of a bill; the amount of this year s revenue. [1913 Webster] 2. The effect, substance,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • amount — [n1] quantity aplenty, bags*, bulk, bundle, chunk, expanse, extent, flock, gob*, heap, hunk, jillion*, load, lot, magnitude, mass, measure, mess*, mint*, mucho*, number, oodles*, pack, passel, peck, pile, scads*, score, slat*, slew*, supply, ton* …   New thesaurus

 • Amount — A*mount , v. t. To signify; to amount to. [Obs.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • amount — ► NOUN 1) the total number, size, value, or extent of something. 2) a quantity. ► VERB (amount to) 1) come to be (a total) when added together. 2) be the equivalent of. ORIGIN from Old French amont upward , from Latin a …   English terms dictionary

 • amount — [ə mount′] vi. [ME amounten, to ascend < OFr amonter < amont, upward < a (L ad), to + mont < L montem, acc. sing. of mons, MOUNTAIN] 1. to add up; equal in total [the bill amounts to $4.50] 2. to be equal in meaning, value, or effect… …   English World dictionary

 • Amount — A*mount , v. i. [imp. & p. p. {Amounted}; p. pr. & vb. n. {Amounting}.] [OF. amonter to increase, advance, ascend, fr. amont (equiv. to L. ad montem to the mountain) upward, F. amont up the river. See {Mount}, n.] 1. To go up; to ascend. [Obs.]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • amount to — index aggregate, comprise, consist, reach Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • amount to — (something) to be the same as something else. A decrease in student aid amounts to an increase in tuition fees. She thought he was wrong to take what amounts to a stand against greater freedom. Related vocabulary: add up to something …   New idioms dictionary

 • amount — n *sum, total, quantity, number, aggregate, whole …   New Dictionary of Synonyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”